วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การศึกษากับมัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความสำคัญกับการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเรียนในระบบออนไลน์ หรือเรียนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) เพราะการนำเทคโนโลยีทางด้านนี้มาใช้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมาก ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับระบบได้ และระบบสามารถเก็บข้อมูลสถิติการเรียน การทดสอบ และพัฒนาการของผู้เรียนไว้เป็นข้อมูลได้เช่นกัน นอกจากการเรียนดังกล่าว เทคโนโลยีมัลติมีเดียยังมีความสำคัญกับการให้บริการสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเกิดผลดีต่อผู้ใช้ และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสารสนเทศนั้น ๆ ให้มีความสำคัญต่อมีผู้ใช้ เนื่องด้วยการเข้าถึงสารสนเทศนั้น ๆ ในปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน (Authoring Tools) ที่ง่ายต่อการใช้งานทำให้บุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสร้างบทเรียนสื่อมัลติมีเดียใช้เองได้เนื่องจากประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถนำเสนอเนื้อหาได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดต่อผู้ใช้ (GUI: Graphics User Interface) ที่ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งาน สร้างสรรค์งาน ทำให้บทบาทของสื่อฯ มีมากขึ้นตามลำดับ มีการนำสื่อมัลติมีเดีย มาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ มากมาย เช่น การเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
เนื่องจากความนิยมแพร่หลายมากขึ้นของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปัจจุบัน จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมาไม่มากนัก สำหรับประเทศไทยนั้นได้มีแนวคิดในการนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้าไปใช้ในโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ.2525-2530 การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องนัก เนื่องจากปัญหาทางด้านต่างๆ ทำให้การศึกษาในปัจจุบันไม่ว่าจะเรียนที่ไหนหรือระดับใดก็ตามจะต้องมีสื่อต่างๆเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและให้เกิดความหลากหลายในการเรียนในปัจจุบัน

มัลติมีเดีย (Multimedia)
มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือ สื่อหลายแบบ" เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ สามารถผสมผสานกันระหว่าง ข้อความ ข้อมูลตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ไว้ด้วยกัน ตลอดจน การนำเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน
การใช้มัลติมีเดียในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายดังที่กล่างข้างต้น เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นบทเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่งที่นำเอาหลักการของโปรแกรม ของ สกินเนอร์และเครื่องช่วยสอนของเพรสซี่เข้ามาผสมผสานเข้ากันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองในเรื่องความแตดต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุเป็นรายบุคคลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อทำให้บทเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์สมามารถแก้ข้อบกพร่องของบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น ความเร็วในการสอนเนื้อหา การซ่อนคำตอบ การเสริมแรง เป็นต้น

ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว
2. นำเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เช่น บทเรียนมัลติมีเดีย
3. สามารถสร้างสื่อเพื่อความบันเทิง ในการเรียนและเวลาว่าง
4. สร้างสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์
5. มีห้องสมุดดิจิตอล การเรียนการสอนทางไกล การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง และมีการเรียนการสอนแบบกระจาย อันส่งผลให้การเรียนรู้กว้างขวางขึ้น

นับตั้งแต่ที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท และเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา ในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นักการศึกษา นักวิชาการ และนักเทคโนโลยีการศึกษาต่างใหควาใสนใจต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยกับสื่อประเภทนี้และสื่อมัลติมีเดียต่างๆมากมายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเยนการสอนทำให้การศึกษาในปัจจุบันไม่ว่าจะเรียนที่ไหนหรือระดับใดก็ตามจะต้องมีสื่อต่างๆเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและให้เกิดความหลากหลายในการเรียนในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น: