วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552

การสร้าง Quick Comic การบันทึกและการใช้ export

Quick Comic
การสร้าง Quick Comic

1. คลิก File > Quick Comic >My Picture และกำหนดค่าต่างๆ2. เมื่อกำหนดค่าเสร็จ คลิก create จะได้ดังรูป

การกำหนดค่า Page Sizes

1. คลิก File > Page Format

2. เมื่อกำหนดค่าเสร็จคลิก ok

การสร้างหน้ากระดาษด้วย Grid layout
1. Page-> New Page with Grid Layout จะได้ดังรูปตามลำดับ

2. คลิก > OK จะได้ดังรูป


วิธีการ Save งาน เราสามารถ Save ได้ 2 แบบ
1. File > Save เป็นการบันทึกงานที่สามารถนำมาสร้างต่อได้

2. File > Save As เป็นการบันทึกงานเมื่อมีการเปลี่ยนชื่องาน

วิธีการ Export งาน มี 4 วิธี
1. Email this Comic
2. Export To HTML
3. Export To Image
4. Export To Movie
มีรายละเอียดดังนี้
1. Email this Comic เป็นการ Export ในรูปของการส่ง E-mail

2. Export To HTML เป็นการ Export ในรูปแบบการอัพโหลดขึ้นบนอินเตอร์เน็ต

3. Export To Image เป็นการ Export ในรูปภาพ
4. Export To Movie เป็นการ Export ในรูปแบบภาพวิดีโอ

สรุป ประโยชน์ในการใช้โปรแกรม Comic Life


1. สามารถปรับแต่งรูปภาพได้อย่างรวดเร็วและทำได้หลายรูปแบบ
2. สามารถใส่คำพูดได้
3. สามารถทำเฟรมการ์ตูนได้เมื่อเราต้องการทำเฟรมการ์ตูนได้อย่างง่ายดาย
4. สามารถทำหนังสือการ์ตูนสำหรับอ่านเองได้
5. สามารถถ่ายรูปกับกล้องได้และสามารถดึงรูปที่ถ่ายนำมาตกแต่งได้ตามความต้องการได้
6. สามารถนำความรู้ที่ได้จากโปรแกรม Comic Life ไปประกอบอาชีพเป็นนักตกแต่งหนังสือการ์ตูนได้

Link ของสมาชิกภายในกลุ่ม


1. นางสาวอัจจณา อนุรักษ์ แนะนำการใช้โปรแกรม Comic Life และ รายละเอียดการใช้งาน ขั้นตอนการใช้งาน การสร้าง template การเลือกรูปแบบ page template

2. นางสาววรนุช ฟองศิริกุล การใส่รูปภาพ

3. นางสาวปิยนุช อินทร์ทองแก้ว การใส่ Balloons หรือ ข้อความ ในโปรแกรม Comic Life

ไม่มีความคิดเห็น: